Услуги

Подополагачки работи

Чистење на постоечки подови, репарирање на стари подови, набавка,монтажа на ламинатен под, набавка,монтажа на под од линолеум, ливни подови, набавка,монтажа на паркет и др.

Водовод и канализација

Пронаоѓање на дефект, демонтажа на стари цефки, демонтажа на постоечка санитарна галантерија, набавка и монтажа на нови пвц или поцинковани цефки, набавка,монтажа на нова/стара санитарна галантерија, набавка,монтажа на вентили, топсифони, еднорачни батерии, туш батерии, фасонски делови, приклучување на постоечки водовод и канализација во главен вод, отпушување на канализација, набавка,монтажа на диспензери – фенови за раце, држачи за тоалетна хартија, држачи за брисачи за раце и др.

Молерофарбарски работи

Стругање на зидови од постоечки материјали, симнување мрсна боја од површини, глетовање на зидови со глет маса, молерисување на зидови со поликолор, фарбање на површини со мрсна боја, фарбање со мрсна боја на цефки, радијатори и др.

Бетонски работи

Бетонирање на тротоари, бетонски патеки, шахти, бетонски капаци, бетонирање на армирани зидови во оплата, без оплата, бетонирање на армирана бетонска плоча, бетонски скалници, бетонирање на армирани бетонски темели, вградување на арматура, мрежа, изработка на бетонски пристапни рампи за инвалиди и др...

Категорија: 

Страници