Услуги

Терацески работи

Демонтажа на постоечки плочки, поставување на цементна кошулица, поставување на хидроизолација, набавка и лепење на подни и зидни керамички и гранитни плочки и др.
Категорија: 

Гипсарски работи

Изработка маски од гипс картон, еднострано облагање со гипс картон, изработка на преградни зидови со термоизолација од гипс картон, изведување на гипсарски работи со обичен, водоотпорен и видафил гипс картон и др.
Категорија: 

Страници